زن، مصرف و زندگی

ژانویه 15, 2019 0

ما در عصر تبلیغات زندگی می‌کنیم. تبلغیات دعوت به مصرف است. در هر گوشه‌ای از شهر می‌توان صورت‌های مختلف از تبلییغات را دید. از دیوار Read More

1 2 3 105