تفاهم‌نامه بازسازی بند دهله قندهار امضا شد

تفاهم‌نامه بازسازی و احیای بند دهله قندهار، امروز در حضور رییس جمهور غنی از سوی محمدهمایون قیومی مشاور رییس جمهور و سرپرست وزارت مالیه و شبهم چوهدری رییس بانک جهانی در افغانستان و سمویل تومیوا رییس بانک انکشاف آسیایی در افغانستان امضا شد.

ارگ ریاست جمهوری با نشر خبرنامه‌ی گفته که در تاریخ ۲۰ سپتامبر ۲۰۱۷ بانک انکشاف آسیایی(ADB) با کمپنی‌های مشترک FCG  ANZDEC و افغان‌ترین برای تکمیل نمودن دیزاین بلند بردن ارتفاع بند دهله قندهار قرارداد نموده که به تاریخ ۳۱ اگست ۲۰۱۹ اختتام خواهد یافت و هزینۀ آن در حدود ۴۰۰ میلیون دالر امریکایی است که از سوی بانک انکشاف آسیایی و بانک جهانی تمویل می‌گردد.

در این خبرنمه آمده که کارهای ساختمانی بند دهلۀ قندهار در چهار مرحله تکمیل می‌گردد که در مرحله اول کاسۀ بند به ارتفاع ۱۲ متر بلند برده می‌شود که در نتیجه آن ظرفیت کاسۀ ذخیره آب از ۲۹۸ میلیون متر مکعب آب به ۷۹۸ میلیون متر مکعب آب افزایش می‌یابد.

مرحله دوم آن آبیاری و زراعت است که نظر به برآورد کمپنی ۲۰ هزار هکتار زمین دیگر تحت آیباری قرار می‌گیرد، در مرحله سوم آبرسانی شهر قندهار و قریه جات همجوار آن تامین می‌گردد و در مرحله چهارم تولید برق و توزیع آن به شهر قندهار که نظر به برآورد ابتدایی کمپنی متذکره ۲۴ میگاوات خواهد بود، صورت می‌گیرد.