عواید داخلی نسبت به سال گذشته ۱۱ درصد افزایش یافته است

عبیدالله رقیبی معین وزارت مالیه می‌گوید، عواید که تا کنون از سوی این وزارت جمع‌آوری شده نسبت به سال گذشته یازده درصد افزایش را نشان می‌دهد.

آقای رقیبی که امروز در مورد جمع‌آوری عواید سال جاری، مصرف بودجه سال روان مالی و آمادگی برای ترتیب بودجه سال پیش رو به اعضای مجلس نمایندگان معلومات می‌داد گفت، صندوق جهانی ۱۴۲٫۸۵ میلیارد افغانی برای وزارت مالیه هدف تعیین کرده بود، اما این وزارت تاکنون توانسته مبلغ ۱۴۹٫۵۲ میلیارد افغانی را جمع‌آوری کند.

وی‌ افزود، افزایش عواید سال جاری ۱۴٫۶ میلیارد افغانی بوده که نسبت به هدف صندوق جهانی ۴ درصد و نسبت به عواید سال گذشته ۱۱ درصد افزایش را نشان می‌دهد.

آقای رقیبی بیان داشت، افزایش ناامنی، سرحدات باز و قاچاق اموال بازرگانی، مداخلات بیرونی و زورمندان در پروسه جمع‌آوری عواید، فرار شرکت‌های سهامی بزرگ از کشور، عدم پرداخت باقیات برخی تصدیات و ادارات دولتی، عدم همکاری کشورهای همسایه، کندی در تدارکات و تطبیق نشدن قراردادهای بزرگ معادن از جمله چالش‎های است که این وزارت هنگام جمع‌آوری عواید با آن مواجه بوده است.

وی دربخش دیگری سخنانش گفت، بودجه ملی سال مالی ۱۳۹۸، ۳۹۹ میلیارد افغانی تخمین شده که ۱۸۸ میلیارد آن از عواید داخلی و ۱۹۹ میلیارد آن از کمک‌های خارجی تمویل می‌شود. بر بنیاد آمار وزارت مالیه، ۵۱ درصد بودجه حکومت از سوی کمک‌های خارجی تمویل می‌شود.

به گفته او در بودجه سال مالی آینده، ۱۲۴ میلیارد افغانی بودجه انکشافی و ۲۷۵ میلیارد افغانی آن بودجه عادی است که نسبت به بودجه عادی سال گذشته ۶۹ درصد بیشتر در نظر گرفته شده است.

وی هم چنان افزود، تا کنون ۷۲ درصد از کل بودجه در واحدهای بودجوی به مصرف رسیده و قرار است تا پایان سال مالی ۸۹ درصد بودجه به مصرف برسد.

مجموع بودجه‌ی ملی سال مالی ١٣٩٧، بالغ به ۳۵۷.۶ میلیارد افغانی است که از آن جمله ۲۶۷ میلیارد افغانی آنرا بودجه‌ی عادی و ٩٠ میلیارد افغانی آنرا بودجه‌ی انکشافی تشکیل می‌دهد.

حاجی هاشم فاریابی نماینده مردم فاریاب در نشست امروز مجلس گفت، اکثر پروژه‌های انکشافی در تدارکات معلق مانده و باید در مورد سرنوشت آن‌ها تصمیم جدی گرفته شود.

به گفته او، پروژه‌های انکشافی در وزارت شهر سازی و احیا و انکشاف دهات به ویژه پروژه‌های ساخت مساجد و مکاتب متوقف است.

در همین حال شماری از اعضای مجلس نمایندگان می‌گویند، اکثر پروژه‌های انکشافی از سوی واحد‌های بودجوی عملی نشده است.