گروه جاوید مجوز فعالیت نداردگروه جاوید (کارگزار تامین سرمایه بازار املاک و مستغلات) فاقد مجوز فعالیت از بانک مرکزی در حوزه تامین مالی خرید مسکن است.