عبدالله عبدالله به فرانسه رفت

نوامبر 19, 2018 0

عبدالله عبدالله رییس اجراییه کشور امروز در راس یک هیئت عالی رتبه حکومتی برای اشتراک در نشست سازمان همکاری و توسعه اقتصادی به فرانسه رفته Read More

1 2 3 4 5 26