تصرف عدوانی سند | وکیل ملکی

تصرف عدوانی سند| وکیل ملکی
تصرف عدوانی سند| وکیل ملکی

تصرف عدوانی سند, هر نوشته ای که در مقام دعوی یا دفاع قابل استناد باشد سند نامیده می شود و بردونوع است :

  • سند عادی
  • سند رسمی

البته مفاد سند در صورتی معتبر است که مخالف قوانین نباشد.

در تعریف اسناد رسمی مطابق ماده ۱۲۸۷ قانون مدنی می توان گفت اسنادی که در اداره ی ثبت اسناد و املاک و یا دفاتر اسناد رسمی یا در نزد سایر مامورین رسمی در حدود صلاحیت آن ها و بر طبق مقررات قانون تنظیم شده باشد سند رسمی است .

غیر از اسنادی که به این ترتیب تنظیم می شوند سایر اسناد عادی است .

در دعوای تصرف عدوانی سند معیاری که اصولا مدنظر قضاوت و دادگاه قرار می گیرد، سبق تصرف است. اگر هیچ یک از طرفین دلیل قاطعی بر تصرفات سابق خود نداشته باشد ، ابراز سند مالکیت دلیلی بر سبق تصرف تلقی می شود.

 

تصرف عدوانی سند | وکیل ملکی
تصرف عدوانی سند | وکیل ملکی

 

وکیل تصرف عدوانی سند:

همچین در شکایت کیفری برای جرم تصرف عدوانی اصولا بایستی مالکیت شاکی احراز شود. بنابراین اگر شخصی مالک ملک مورد تصرف نباشد نمی تواند شکایت کیفری علیه متصرف عدوانی مطرح کند . اگر شخصی با سند رسمی مالک ملکی شده باشد و ملک وی مورد تصرف عدوانی سند قرار گرفته باشد می تواند هر کدام از شکایت کیفری یا دعوی حقوقی علیه متصرف عدوانی را مطرح کند.

اما اگر شخصی به فرض خانه ای خریده باشد و معامله به صورت صحیح انجام گرفته باشد اما هنوز به نام خریدار انتقال رسمی نیافته و اصطلاحا سند رسمی نداشته باشد، در صورت اثبات تصرفات سابق بلامنازع خود ، صرفا می تواند دعوای حقوقی مطرح بکند . در صورتی هم که فروشنده ی ملک ، مالک واقعی آن نباشد که اصلا بحث سند مطرح نمی شود چرا که این عمل از مصادیق فروش مال غیر است و خریدار ملک فقط می تواند علیه فروشنده شکایت طرح کند و مبلغ پرداختی را از او دریافت کند .

البته باید به این نکته اشاره کرد در مقابل اسناد رسمی یا اسنادی که اعتبار اسناد رسمی را دارد انکار و تردید مسموع نیست و طرف می تواند ادعای جعلیت به اسناد مزبور کند یا ثابت نماید که اسناد مزبور به جهتی از جهات قانونی از اعتبار افتاده است .

اگر در جریان رسیدگی به دعوای تصرف عدوانی سند ، سند ابزاری یکی از طرفین مورد تردید یا افکار یا جعل قرار گیرد، چه تعیین جاعل شده یا نشده باشد ، چنانچه سند یاد شده موثر در دعوا باشد و نتوان از طریق دیگری حقیقت را احراز نمود ، مرجع رسیدگی کننده به اصالت سند نیز رسیدگی خواهد کرد .

 

منبع: لینک محتوای کپی شده