وزارت خارجه با کمیسیون اصلاحات اداری همکاری نمی‌کند

کمیسیون اصلاحات اداری و خدماتی ملکی می‌گوید که وزارت امور خارجه در راستای برنامه‌های اصلاحی با این کمیسیون همکاری نمی‌کند.

کمیسیون اصلاحات اداری امروز با نشر اعلامیه‌ی گفته که از عدم همکاری وزارت امور خارجه با این کمیسیون ناخشنود است.
در اعلامیه آمده که طرح اصلاحات در وزارت امور خارجه شامل یک سلسله اصلاحات در حالت فعلی این وزارت و نیز سلسسله‌یی از اقدامات اصلاحی آینده‌نگر می‌شود که بر بنیاد هدایت ریاست جمهوری، امتحان تثبیت سویه کارکنان وزارت خارجه در تسلط بر زبان انگلیسی و زبان‌های خارجی نیز از جملۀ اقدامات اصلاحی در این وزارت بود و با وجود چند بار توپارت گپ با این وزارت، تا کنون تطبیق نشده است.
اعلامیه افزوده که قرار بود این امتحان در سپتامبر سال گذشته میلادی گرفته شود وهزینه پروسه‌های برگزاری آن نیز پرداخت شده اما با وجود پی‌گیری‌های مداوم تا حال تحقق نیافته است.
کمیسیون اصلاحات اداری ضعف‌های وزارت خارجه را استخدام‌های غیرمسلکی، تورم استخدامی، فرار کادرها حین پایان وظیفه از پست‌های نمایندگی‌های سیاسی و قونسلی، تعلقات سیاسی خویشاوندی در تعیین وظایف، ترفیع، ارتقا و مکافات و مجازات، کندکاری و فساد در بخش انکشافی به خصوص پروژه‌های ساختمانی سفارت‌خانه و قونسلگری‌ها و تخصیص نامتوازن بودجه وزارت به نمایندگی‌های سیاسی بر شمرده است که نیاز بع اصلاح سازی دارد.
پیش از کمیسیون اصلاحات اداری ۲۴ تن از کارکنان و دیپلماتان این وزارت را به تقاعد سوق داده بود و ۴۹ دیگر را به دلیل سطح تحصیل پایین تر از لیسانس، از وظایف شان برکنار کرده بود اما زمانی که اخذ امتحان زبان انگلیسی و دیگر زبان های خارجی از سوی این کمیسیون از کارمندان وزارت خارجه مطرح شد، شماری از کارمندان این وزارت اعتراض کردند.